Privacyverklaring

KijkopPersoneel, gevestigd in Groningen aan de Ubbo Emmiussingel 19, is verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in deze Privacy Verklaring.

KijkopPersoneel respecteert de privacy van alle mensen die in contact met ons komen. Persoonlijke informatie, onder andere verkregen doordat je onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult, en/of gebruik maakt van onze diensten, zal in alle opzichten uiterst vertrouwelijk worden behandeld en verwerkt. KijkopPersoneel handelt hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: het begeleiden van mensen bij hun coachvraag, het trainen van mensen ten behoeve van hun persoonlijk functioneren of het beter laten functioneren van een team. Zonder persoonlijke gegevens kan KijkopPersoneel haar dienstverlening niet uitvoeren. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard.

KijkopPersoneel bewaart je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Je gegevens zijn goed beveiligd. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

KijkopPersoneel zal uitsluitend gegevens aan derden verstrekken ter verwerking, indien dit nodig is, voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld met onze:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen met adresgegevens
  • Webhoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens de website

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kijkoppersoneel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. KijkopPersoneel zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen.